Loader

ความแตกต่างระหว่าง ไคแมน อลิเกเตอร์ และจระเข้

ความแตกต่างระหว่าง ไคแมน อลิเกเตอร์ และจระเข้

ไคแมน อลิเกเตอร์ และจระเข้ เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนิสัยดุร้ายและน่ากลัวพวกมันขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ล่าตามธรรมชาติและดุร้ายที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามพวกมันมีรูปร่าง ลักษณะที่คล้ายกันและมักจะสับสนระหว่างสัตว์เลื้อยคลานทั้ง 3 นี้บทความนี้จะกล่าวถึงความคล้ายคลึงและสิ่งที่ต่างกัน ของ ไคแมน อลิเกเตอร์ และจระเข้

ตารางสรุป

ไคแมน

แหล่งอาศัย: น้ำจืด อเมริกากลางและอเมริกาใต้

สายพันธ์ุ: Yacare caiman
ยาว: 6.5 ฟุต
น้ำหนัก: 88 ปอนด์

รูปร่าง: เคแมน มีขนาดที่เล็กกว่าแอลลิเกเตอร์ มีกระดูกฮัยออยด์เป็นชิ้นกว้าง ช่องเปิดจมูกมีช่องเดียวขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำน้ำที่มีกระแสน้ำไม่แรง หลากหลายลักษณะ วางไข่บนกองดินและใช้หางปัดกวาดพรรณพืชต่าง ๆ มากองรวมกัน บางชนิดใช้ความร้อนจากแสงแดดหรือความร้อนจากการเน่าสลายของพรรณพืชสำหรับการฟักไข่

อาหาร: กินสัตว์เล็ก ๆ เช่นปลานกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก

อลิเกเตอร์

 แหล่งอาศัย: น้ำจืด เป็นสัตว์เลื้อยคลานเฉพาะถิ่นที่พบเฉพาะในทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา

สายพันธ์ุ: อเมริกาอลิเกเตอร์
ยาว: 13 ฟุต
น้ำหนัก: 794 ปอนด์

รูปร่าง: อัลลิเกเตอร์อเมริกา มีฟันที่แหลมคมในปาก สามารถงอกใหม่ทดแทนกันได้ทันที ประมาณว่ามีทั้งหมดราว 1,000 ฟันตลอดทั้งชีวิต

อาหาร: กินอาหารได้หลากหลาย ทั้ง ปลากวางงูหลาม แม้กระทั่งเต่า

 

จระเข้

แหล่งอาศัย:เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของอเมริกากลางและใต้, แอฟริกา, เอเชียและโอเชียเนีย

สายพันธ์ุ:จระเข้น้ำเค็ม,จระเข้น้ำจืด
ยาว: 16 ฟุต
น้ำหนัก: 1,151 ปอนด์

รูปร่าง: มีลักษณะโดยรวมคือ ส่วนปลายของหัวแผ่กว้างหรือเรียวยาว ขากรรไกรยาวและกว้าง เมื่อหุบปากแล้วจะเห็นฟันซี่ที่ 4 ของขากรรไกรล่าง

อาหาร: กินอาหารได้หลากหลาย ทั้ง ปลากวางงูหลาม แม้กระทั่งเต่า

Descriptions

A spectacled caiman

Caimans are members of the alligator family. The six known species of caimans inhabit the tropical wetlands of South and Central America and hunt and move around at night. Caimans are fairly small predators, averaging around 6.5 feet (about 2 meters) in length and 88 pounds (about 40 kilograms) in weight. The black caiman, the largest species, can grow up to more than 16.4 feet (about 5 meters) long, weighing around 2,425 pounds (about 1,100 kilograms). Caimans possess broad jaws and snouts and unlike many reptiles, their nostrils are not separated by a bony plate. In the wild, caimans feed on fish, birds, and small mammals.

จระเข้น้ำจืด

จระเข้น้ำจืด, จระเข้บึง, จระเข้สยาม หรือ จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย (อังกฤษ: freshwater crocodile, Siamese crocodile; ชื่อวิทยาศาสตร์: Crocodylus siamensis) มีถิ่นกำเนิดในบริเวณเวียดนาม, กัมพูชา, ลาว ไทย, กาลีมันตัน, ชวา และสุมาตรา จัดเป็นจระเข้ขนาดปานกลางค่อนมาทางใหญ่ (3 - 4 เมตร) มีเกล็ดท้ายทอด มีช่วงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 10-12 ปี จระเข้ชนิดนี้วางไข่ครั้งละ 20-48 ฟอง โดยมีระยะเวลาฟักไข่นาน 68-85 วัน เริ่มวางไข่ในช่วงต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม โดยขุดหลุมในหาดทรายริมแม่น้ำ ใช้เวลาเฉลี่ยราว 80 วัน ชอบอยู่และหากินเดี่ยว

โดยปกติจระเข้น้ำจืดจะกินปลาและสัตว์อื่นที่เล็กกว่าเป็นอาหาร จะไม่ทำร้ายมนุษย์หากไม่ถูกรบกวนหรือมีอาหารเพียงพอ ในอดีตในประเทศไทยเคยพบชุกชุมในแหล่งน้ำทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในแถบที่ราบลุ่มภาคกลาง เช่น ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่จระเข้ชุม เคยมีรายงานว่าพบจระเข้ถึง 200 ตัว หรือในวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องต่าง ๆ เช่น ไกรทอง ของจังหวัดพิจิตร เป็นต้น แต่ปัจจุบันได้สูญหายไปจนหมดแล้ว แต่ในต่างประเทศยังคงพบอยู่เช่นที่ทะเลสาบเขมร ประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะทิวเขาพนมกระวาน ซึ่งช่วงแรกค้นพบเพียง 3 ตัว จนนำไปสู่การค้นพบจระเข้นับร้อยตัวที่อาศัยโดยไม่พึ่งพาอาศัยมนุษย์ แต่ที่นี่ก็ประสบปัญหาการจับจระเข้ไปขายฟาร์มจำนวนมาก[2] สถานะในอนุสัญญาของไซเตส ได้ขึ้นบัญชีจระเข้น้ำจืดไว้อยู่ในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix 1)

There are only two known living species of Alligators: the American alligator and the Chinese alligator. American alligators inhabit the southeastern United States and Chinese alligators occupy the Yangtze River valley. Both species’ habitats are in temperate zones. On the average, American alligators are 13 feet (about 4 meters) long and weigh around 794 pounds (about 360 kilograms). Both the American and Chinese species have broad, flat snouts that are shaped like a “U.” In their natural environment, alligators consume large fish, turtles, and large mammals such as bears and dogs.

Caiman vs Alligator vs Crocodile

 

So, what are the differences between caimans, alligators, and crocodiles? While they might look the same from afar, experienced biologists give us a few clues by which we can tell them apart.

 

Natural Habitat

 

Caimans live only in certain freshwater areas of South and Central America. Alligators live in the southeastern United States, with another alligator species living solely in China. Therefore, alligators and caimans thrive in temperate climates.

In contrast, crocodiles live in both freshwater and saltwater habitats throughout the tropical Americas, Africa, and Asia. In fact, many crocodile species migrate farther out to sea when the weather changes.

 

Size

 

Caimans are among the smallest reptilian predators, averaging 6.5 feet in length and 88 pounds in weight. Next come the alligators; American alligators are roughly 13 feet long and weigh 794 pounds. Crocodiles are the largest of their kind; they can be as long as 16 feet and as heavy as 1,151 pounds.

 

Skull and Snout Shape

 

Caimans and alligators both have wide, U-shaped snouts. Unlike the alligator, though, caimans do not have a septum; that is, the bony partition that separates the nostrils. In contrast, crocodiles have narrower, V-shaped snouts.

 

Prey

 

Caimans feed mainly on small animals such as fish, small birds, and small mammals. Meanwhile, alligators consume large fish, turtles, and large mammals. Crocodiles generally eat whatever comes their way; they are known to attack animals as large as sharks, buffaloes, and great apes. There are also reports of crocodiles attacking and eating humans.

Credit :

https://difference.guru/difference-between-caiman-alligator-and-crocodile/

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Aggressive_young_crockodile.jpg

admin
tansin2007@gmail.com
No Comments

Post A Comment
Top